Belangenbehartiging

VEB vertegenwoordigt de erkende bodemsaneringsdeskundigen. Door een nauwe samenwerking tussen de Raad van Bestuur (4 bestuurders) en het Management Team (1 vertegenwoordiger per lid) wordt continue nagedacht over een verhoging van de kwaliteit van het studiewerk van de bodemdeskundige. VEB werkt met de leden aan een integrale stijging van de kwaliteit via de VEB kwaliteitsnorm en de deontologische code. Door overleg met alle overheidsinstanties (waaronder de kabinetten van Leefmilieu, OVAM, BIM, bodembeheerorganisaties) zijn de leden op elk moment op de hoogte van de nieuwste inzichten en wetgevingen.

Informatie

De leden beschikken over een ledenextranet waarop alle verslagen van de overlegmomenten beschikbaar zijn. De leden hebben een permanent secretariaat ter beschikking.

Vorming

VEB organiseert jaarlijks verschillende opleidingen m.b.t. bodemsanering. Module 1 richt zich in de eerste plaats tot personen die de individuele handtekenbevoegdheid voor bodemsaneringsdeskundigen Type I willen verkrijgen maar evenzeer tot starters en gevorderden uit de bodemsector die hun kennis willen uitbreiden en/of opfrissen. Module 2 tracht de deskundige een breder en dieper inzicht te bieden in de complexe wereld van de bodemonderzoeken door te focussen op de verschillende deel facetten van het onderzoek, zoals veldwerk, risico-evaluaties, …. Module 3 wil de deskundige en saneerder voorbereiden op een meer kwalitatieve uitvoering van conventionele of complexe bodemsaneringen.

Samenstelling Raad van Bestuur:

Steven Deleersnyder (Sertius)

Samuel Van Herreweghe (Witteveen & Bos)

Karel Van Nieuwenhove (ERM)